Privacystatement

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Vonsa verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vonsa.

 

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u daarover contact opnemen met ons opnemen via privacy@vonsa.nl.

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en email adres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:

 • Onze site bezoeken
 • Contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail

Vonsa verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

Direct of indirect identificerende gegevens.
Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze gegevens gebruikt Vonsa bijvoorbeeld om contact met u te hebben.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website.
Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt.

Bijvoorbeeld om onze online diensten te kunnen gebruiken, en voor het verbeteren van onze website.

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat u uw emailadres achterlaat omdat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Ook plaatsen wij of derden sommige cookies die persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op
randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor verdere informatie over hoe wij met cookies omgaan verwijzen we u door naar ons cookiebeleid.

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Doelen

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren wij voortdurend. Dit doen wij voor onszelf of andere partijen.

Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren.

Wij kunnen ook onderzoek uitvoeren om onze producten en diensten op u af te stemmen, zoals bijvoorbeeld met een vragenlijst.

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben, zoals klikgedrag op onze website. De gevens die wij hiervoor verzamelen via onze website verzamelen wij op geanonimiseerde wijze.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is. Een paar voorbeelden: bijvoorbeeld als wij een specifiek product willen lanceren gericht op internationaal georiënteerde, startende ondernemers waarbij we u via mail of de nieuwsbrief informeren.

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’? Dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar privacy@vonsa.nl.

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Sommige gegevens zijn wij wettelijk verplicht een bepaalde duur te bewaren, deze bewaren wij minimaal voor de wettelijk bepaalde tijd. Indien deze daarna geen gerechtvaardigd belang meer hebben op onze samenwerking zullen wij deze binnen 6 maanden verwijderen. Al uw overige gegevens bewaren wij maximaal 6 maanden na uitschrijving.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor omschreven, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Binnen Vonsa hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming.

Uw kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar privacy@vonsa.nl.

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Vonsa mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt Vonsa geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een externe partij die voor ons een klantmailing verzorgt en uw naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Of partijen die voor ons de hosting en beheer van de website doen.

Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden.

Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is.

Ontvangers van persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens delen met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Websitebeheerder
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten

a. Recht op informatie.
Met dit privacy statement informeert Vonsa u over wat zij doet met uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere door ons gekozen wijze.

b. Recht op inzage en rectificatie.
Via privacy@vonsa.nl kunt u ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons via privacy@vonsa.nl vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. Recht op gegevenswissing.
U kunt ons via privacy@vonsa.nl vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Vonsa om de gegevens te verwerken.

d. Recht op beperking.
U kunt ons via privacy@vonsa.nl vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

e. Recht op dataportabiliteit.
U heeft het recht ons via privacy@vonsa.nl te vragen om gegevens die u in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang.
Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoonopnamen zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

g. Recht van bezwaar tegen direct marketing.
U heeft het recht ons via privacy@vonsa.nl te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen wij de termijn waar binnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Ook dan kunnen wij u vragen om naar ons komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Vonsa of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

Vonsa via privacy@vonsa.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vonsa kunt u terecht bij:

Vonsa via privacy@vonsa.nl

de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.bdrwebsite.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

09-11-2019

Scroll naar top