Algemene voorwaarden Vonsa

Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Vonsa: de opdrachtnemer die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Vonsa om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
Werkzaamheden: al hetgeen Vonsa ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
Offerte: de in min of meerdere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Website: Een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen, video's, die opgeslagen wordt. Een webshop valt ook onder het begrip website.
Webhosting: Een dienst die aan particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. In deze algemene voorwaarden wordt het begrip webhosting in zijn meest omvattende definitie gehanteerd.
Opzet: Een propositie betreffende punten van belang, zoals ontwerp, functionaliteiten, inhoud en / of voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Vonsa gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Vonsa verrichtte handelingen. Vonsa is niet verplicht handelingen die buiten deze voorwaarden vallen te verrichten, tenzij specifiek anders overeengekomen.

1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Vonsa verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Vonsa en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. 4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vonsa en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1 De door Vonsa gemaakte offertes, brochures, aanbiedingen e.d. zijn vrijblijvend en binden Vonsa niet. Tenzij anders aangegeven is een schriftelijke offerte geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan een termijn van 14 dagen.

2.2 Tenzij anders aangegeven is Vonsa slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk en ondertekend, aan Vonsa wordt bevestigd.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vonsa zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vonsa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Prijzen, facturatie en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief Btw en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Vonsa is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.

3.3 De in Offertes en opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief Btw. Alle overige heffingen van overheidswege met betrekking tot de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Vonsa bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook. De verplichting van opdrachtgever tot betaling blijft te allen tijde bestaan, ook indien opdrachtgever ter zake van betalingen met derden regelingen heeft getroffen c.q. voor betalingen derden inschakelt.

3.5 Tenzij anders overeengekomen: de opdrachtgever dient een aanbetaling te verrichten van 1/3 op de totale kosten na het schriftelijk goedkeuren van de offerte.

3.6 Tenzij anders overeengekomen: de opdrachtgever dient het tweede deel van de betaling betreffende 1/3 op de totale kosten te verrichten na het schriftelijk goedkeuren van de opzet. De opzet betreft in dit geval een versie van de website waarvan de vormgeving en het functioneren binnen redelijke verwachtingen overeen zal komen met het eindresultaat, verminderd functionaliteiten die te maken hebben met producten, verzending, financiële koppeling, koppeling met derden zoals sociale media en inhoudelijke teksten en foto’s.

3.7 Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag zal Vonsa de webhosting opstarten op de overeengekomen domeinnaam.

3.8 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na de datum van oplevering , schriftelijk aan Vonsa te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3.9 Tenzij overeen gekomen: Facturering van periodieke onderhouds-/ abonnementskosten, webhosting, en andere kosten die betrekking hebben op het verlenen van diensten van Vonsa gebeuren per maand. Maandelijks ontvangt de opdrachtgever op de 14e dag van de maand een factuur betreffende de kosten van de aankomende maand. De eerste termijn zal bij oplevering gefactureerd worden vanaf de datum van oplevering tot aan de eerste 14e dag van de betreffende of aankomende maand. Bij opzegging zal de laatste termijn gefactureerd worden vanaf de binnen de overeenkomst laatst voorkomende 14e dag van de maand tot de einddatum van de overeenkomst. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

3.10 Alle betalingen dienen op een door Vonsa aan te wijzen rekening te geschieden.

3.11 Alle betalingen dienen op een door Vonsa bepaalde wijze en gedeclareerde valuta te geschieden.

3.12 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.13 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is opdrachtgever vanaf de dag waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente van 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties), een en ander onverminderd de overige rechten van Vonsa.

3.14 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten zijn door Vonsa nader te bepalen maar bedragen niet meer dan het wettelijk maximum. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

3.15 Vonsa behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Vonsa gevolg wordt gegeven, is Vonsa gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten of te weigeren zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

3.16 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Vonsa na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Vonsa te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

3.17 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.18 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.

Artikel 4. Onderhouds- en webhosting contracten

4.1 De voorwaarden van dit artikel gelden voor een onderhouds- en webhosting contract voor een bestaande website. Tenzij anders overeengekomen zal het abonnement na afloop van de eerste termijn van 6 maanden maandelijks opzegbaar zijn. Indien de eerste termijn van 6 maanden verstreken is zal de gerechtigde hoeveelheid aanpassingen en soortgelijke onderdelen van het onderhoud opgebouwd worden per periode, de hoeveelheid opgebouwde dagen per periode zal berekend worden aan de hand van het overeengekomen abonnement.

4.2 Met onderhoud en webhosting van de website wordt bedoeld:

a. Een overeengekomen hoeveelheid aanpassingen per periode. Een aanpassing betreft een aanpassing van inhoudelijk materiaal zoals tekst of foto’s, functionaliteiten en vormgeving welke te verwachten is om maximaal binnen 15 minuten te verwerken per aanpassing. Indien de opdrachtgever een grotere aanpassing wenst te verrichten kan deze tot maximaal 3 aanpassingen tegelijkertijd inleveren om tot maximaal 45 minuten aan werkzaamheden te laten verrichten aan de website.

b. Het up to date houden van de systemen die binnen de invloed van Vonsa liggen en nodig zijn voor de website om te functioneren zoals deze door Vonsa bedoeld is. Indien een onderdeel de website belemmert om te functioneren zoals deze bedoeld is, zal er in hoeverre dit binnen redelijkheid te verwachten is getracht worden een passende oplossing aan te bieden. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord is met de aangeboden oplossing en waarvan gesteld kan worden dat anderen in algemene zin hetzelfde oordeel zullen vellen over de aangeboden oplossing, en de belemmering van dusdanig ernstige aard is, is de opdrachtgever gerechtigd het contract te ontbinden.

c. Het maken van een automatische dagelijks back-up van de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 6 dagen bewaard. Vonsa kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een back-up (door welke reden dan ook) corrupt raakt en daardoor niet meer te herstellen is. Vonsa kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er een situatie voortreed waardoor er door onvoorziene omstandigheden geen backup aangemaakt kan worden, maar zal trachten dit binnen redelijke termijn op te lossen.

d. Indien toepasselijk zal Vonsa zorg dragen voor het onderhoud van contacten met externe bedrijven wiens producten en/of diensten een onderdeel zijn in het functioneren van de website.

e. Indien toepasselijk en noodzakelijk voor het functioneren van de website: Het binnen redelijke termijn oplossen van storingen en foutief werkende systemen.

f. Het tijdig verrichten van betalingen aan derden.

g. Onderhoud van contact met de opdrachtgever.

4.3 De opdrachtgever heeft per 6 maanden het recht op een in de offerte aangegeven totaal aantal uren service vanuit Vonsa. Mocht er een situatie ontstaan waarin er service verricht dient te worden door een foutief werkende website, die aanzienlijk verschil toont tussen het huidige ontwerp en functioneren van de website en de versie waar het laatst akkoord op gegeven is, en waarvan binnen redelijke verwachting gesteld kan worden dat hetgeen opgelost dient te worden wegens gebrekkig functioneren en
/of gebrekkig ontwerp, en waarvan dit uitdrukkelijk binnen de verantwoordelijkheden van Vonsa valt dan zijn de kosten die onder deze extra service vallen voor rekening van Vonsa.

4.4 Vonsa zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

a. Indien overeengekomen, een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.

b. Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten en producten, tenzij anders aangegeven of niet van toepassing voor de betreffende diensten en producten.

c. Zorg dragen voor het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden.

d. Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die in het systeem van Vonsa opgeslagen worden.

4.5 Vonsa geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of producten die via Vonsa ter beschikking gesteld worden.

4.6 Vonsa is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Vonsa te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Vonsa ontstaat.

4.7 Indien overeengekomen verzorgt Vonsa in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Vonsa. Vonsa treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

4.8 Indien de opdrachtgever Vonsa geen domeinnaam ter beschikking stelt of bereid is deze aan te schaffen via Vonsa en daarbij de nodige handelingen verricht om deze over te dragen of toe te wijzen en Vonsa de website daardoor niet online kan zetten geeft dit de opdrachtgever geen vrijstelling tot de betalingsverplichting.

4.9 Vonsa kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

4.10 In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Vonsa zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

4.11 Vonsa is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

4.12 Vonsa heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

4.13 Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Vonsa gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Vonsa mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

4.14 Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft Vonsa het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Vonsa ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

4.15 Vonsa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Vonsa tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.

4.16 Mocht een bericht gemarkeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Vonsa het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.

4.17 Indien er omstandigheden ontstaan waardoor Vonsa niet te overzien verlies dreigt te draaien door het aanbieden van specifieke onderhouds- en webhosting dienst dan wel deze voort te laten lopen, kan Vonsa het contract met een opzegtermijn van 30 dagen beëindigen zonder daarvoor tot schadeloosstelling verplicht te zijn.

4.18 Indien Vonsa er zonder opgaaf van reden voor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Vonsa het contract met een opzegtermijn van 30 dagen beëindigen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij Vonsa. Vonsa is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

4.19 Indien Vonsa er zonder opgaaf van reden voor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen zonder overdracht van de website bestanden en bijbehorende databases kan Vonsa dit doen met een opzegtermijn van 1 jaar, Vonsa kan er wel voor kiezen de opdrachtgever middels een overeenkomst te voorzien van specifieke documenten en bestanden. Tenzij anders overeengekomen zal er voor dergelijke abonnementen die na afloop van de opzegtermijn korter dan 2 jaar looptijd bedragen een restitutie van 20% van het oorspronkelijke aankoopbedrag plaatsvinden, exclusief termijnen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Vonsa zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

5.2 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

5.3 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Vonsa steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

5.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vonsa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vonsa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vonsa zijn verstrekt, heeft Vonsa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens een tarief van € 40,- excl. btw per uur voor de verrichte werkzaamheden aanvullend met eventueel gemaakte kosten aan derden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Vonsa ter beschikking heeft gesteld. Vonsa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vonsa is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.5 Vonsa zal de website, webshop, ontwerpen en/of andere overeengekomen toebehoren opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal de uiterlijke oplevertermijn met dezelfde duur verlengd worden, verhoogd met de duur van andere omstandigheden die zijn ontstaan door de opgelopen vertraging en zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oorspronkelijke oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

5.6 Tenzij anders afgesproken mag Vonsa met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de website, webshop, ontwerpen en/of andere overeengekomen toebehoren van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. Daaronder vallen onder andere publicaties in tijdschriften, kranten, andere uitgevers van publicaties, vermelding op de website, Facebook en andere marketing onderdelen van Vonsa.

Artikel 6. Wijzigingen, meerwerk en bijkomende kosten.

6.1 Indien Vonsa op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever aan Vonsa worden vergoed volgens een tarief van € 40,- excl. btw per uur, aangevuld met eventueel gemaakte kosten aan derden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Vonsa is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Vonsa de opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

6.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het, tenzij anders afgesproken, niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp en de functionaliteiten te laten uitvoeren.

6.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Vonsa van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1 Tenzij anders overeengekomen betreft de oplevertermijn van een website of ontwerp 30 dagen.

7.2 De opgegeven leveringstijden gelden als benadering. Vonsa heeft, indien de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de werkzaamheden alsnog af te leveren uiterlijk 14 dagen na afloop van de leveringstermijn. Indien Vonsa na afloop van deze extra (na)leveringstermijn de werkzaamheden niet heeft geleverd, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

7.3 De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum met uitloop van maximaal 14 dagen zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.

7.4 Tenzij anders overeengekomen, zal Vonsa ontwerpen ten allen tijden digitaal afleveren. Het afdrukken van deze ontwerpen zit niet bij de overeengekomen vergoeding inbegrepen.

Artikel 8. Gebruik en licentie

8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Vonsa, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van een ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Vonsa bekend te zijn gemaakt.

8.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Vonsa niet gerechtigd een ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Vonsa recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Vonsa een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

8.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a.vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b.indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1 Contracten en / of overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en overige aanvullingen die voor een periode van een jaar of langer worden aangegaan of eenmalig voor de opdrachtgever worden aangeschaft en gelden voor een specifieke periode, kennen een opzegtermijn van 45 dagen voor einddatum van de overeengekomen looptijd van de betreffende domeinnaam en / of overige aanvullingen. Tenzij anders overeengekomen worden deze contracten elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Mocht de opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn opzeggen, dan heeft Vonsa het recht om het abonnement met 1 jaar te verlengen. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever worden doorgegeven indien de opdrachtgever een opzegging aanlevert die buiten de aangegeven termijn valt. Mocht er middels een schriftelijke overeenkomst worden bepaald om de overeenkomst te ontbinden, dan zal Vonsa in hoeverre mogelijk, overeengekomen en binnen redelijkheid te verwachten deze contracten en overige aanvullingen die specifiek voor de opdrachtgever zijn aangeschaft, overdragen en overzetten op naam en rekening van de opdrachtgever.

9.2 Onderhouds-/webhosting contracten kennen een minimale looptijd van 6 maanden en worden na deze eerste 6 maanden stilzwijgend elke maand verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9.3 Wanneer de opdrachtgever het abonnement direct na de eerste 6 maanden wil opzeggen, dient deze uiterlijk 1 maand voor de aangegeven einddatum van het abonnement schriftelijk te worden doorgegeven aan Vonsa. Mocht de opdrachtgever dit niet in dit aangegeven termijn doen, dan heeft Vonsa het recht om het abonnement met 1 maand te verlengen. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever worden doorgegeven indien de opdrachtgever een opzegging aanlevert die buiten de aangegeven termijn valt. Mocht Vonsa middels een schriftelijke overeenkomst alsnog bepalen om de overeenkomst te ontbinden, dan worden de kosten die door Vonsa worden gemaakt in rekening van de opdrachtgever gebracht. Vonsa is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.

9.4 Na de eerste 6 maanden heeft Vonsa het recht om de maandelijkse kosten per maand te wijzigen. Vonsa stelt de opdrachtgever uiterlijk 45 dagen voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd hiervan schriftelijk op de hoogte. Jaarlijkse kosten kunnen per termijn gewijzigd worden. Ook hiervan stelt Vonsa de opdrachtgever uiterlijk 45 dagen voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd hiervan schriftelijk op de hoogte.

9.5 Vonsa kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Vonsa gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

9.6 Vonsa heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buitengebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Vonsa niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Vonsa zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle rechtvaardigheid niet van Vonsa kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.7 Indien er binnen de overeengekomen verantwoordelijkheden van Vonsa een ernstige complicatie ontstaat waarvan Vonsa uitdrukkelijk aansprakelijk is, zal er door Vonsa in hoeverre dit binnen redelijkheid te verwachten is getracht worden een passende oplossing aan te bieden. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk geen akkoord geeft op een aangeboden oplossing, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Legt Vonsa een oplossing voor en verzuimt de opdrachtgever om hier binnen 14 dagen schriftelijk een afwijzing op aan te leveren, dan zal de kwestie als opgelost worden beschouwd en het recht ter ontbinden komen te vervallen.

9.8 Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Vonsa het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

9.10 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst tussentijds opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.11 Indien de overeenkomst door Vonsa wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Vonsa redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9.12 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Vonsa op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium voor niet abonnementsgebonden overeenkomsten en 66% voor abonnementsgebonden overeenkomsten dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Bij een dergelijke opzegging vervallen de verantwoordelijkheden die Vonsa opgelegd zijn door het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Vonsa en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, het personeel van Vonsa daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet.

10.2 De aansprakelijkheid van Vonsa zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen tot het einde van een eventuele minimale looptijd.

Artikel 11. Derden en de inschakeling van derden.

11.1 Vonsa is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die ontstaan door prijswijzigingen die door de webhosting providers of derden worden doorgevoerd. Mochten deze prijzen wijzigen dan neemt Vonsa zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever. Indien zij niet akkoord gaan met de prijswijziging wordt er binnen redelijke verwachtingen een passend alternatief voorgesteld. Als het een service/module betreft die niet noodzakelijk is voor de website kan deze met schriftelijke overeenkomst verwijderd worden van de website. Mocht opdrachtgever niet akkoord gaan met de oplossingen die Vonsa biedt, dan heeft Vonsa het recht om het contract per direct op te schorten.

11.2 Vonsa is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan ontstaan door een door derden geleverd product, dienst, service of module. In het geval een product, dienst, service of module niet meer beschikbaar wordt gesteld of niet meer naar behoren werkt door toedoen van een derde, zal Vonsa binnen redelijke verwachtingen een passend alternatief voorstellen. Als het een service/module betreft die niet noodzakelijk is voor de website kan deze met schriftelijke overeenkomst verwijderd worden van de website. Mocht opdrachtgever niet akkoord gaan met de oplossingen die Vonsa biedt, dan heeft Vonsa het recht om het contract per direct op te schorten.

11.3 Vonsa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en webhosting bij een webhosting provider en/of domeinnaamregistrant.

11.4 Mocht de opdrachtgever via Vonsa een aanschaf doen van een product/dienst waarin zij direct een overeenkomst afsluiten met een derde, draagt Vonsa geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortkomen uit voorgenoemde overeenkomst.

11.5 Indien Vonsa bij wederzijds overeenkomen als tussenpartij zal fungeren en er drukwerk middels een derde partij verzorgd zal worden, zal er alvorens Vonsa tot uitvoer instrueert om schriftelijke goedkeuring van het digitale ontwerp worden gevraagd bij de opdrachtgever.

11.6 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Vonsa, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Deze is aanvullend op bijvoorbeeld als tussenpartij fungeren in levering van drukwerk.

11.7 Indien Vonsa op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Vonsa namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

11.8 Indien bij de uitvoering van de opdracht Vonsa volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Vonsa gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

12.2 Onder overmacht om aan Vonsa’s verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Vonsa kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Vonsa kan worden gevergd.

12.3 Vonsa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een webhosting provider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Vonsa geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

13.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.2 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

13.3 Vonsa kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website, via de mail of schriftelijk. Indien Vonsa een wijziging in de algemene voorwaarden doorvoert die leidt tot een ernstige complicatie voor de opdrachtgever, en de betreffende wijziging(en) derhalve niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden tenzij Vonsa de betreffende regel in de voorwaarden of een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever aanpast zodat er geen sprake meer is van een ernstige complicatie. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

13.4 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Vonsa gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.6 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Vonsa.

Artikel 14. Garanties en vrijwaringen

14.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

14.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

15.1 Websites vallen tenzij anders overeengekomen onder eigendom en beheer van Vonsa. Zolang het bijbehorende abonnement van de opdrachtgever bij Vonsa doorloopt, zal Vonsa zorg dragen voor het online houden van de website op de zoals afgesproken beschikbare domeinnaam.

15.2 In geval eigendom van een website zal worden overgezet is Vonsa tenzij anders overeengekomen enkel verplicht om de beschikbaar gestelde domeinnaam over te zetten. Mochten er in de contractperiode met toestemming of in opdracht van de opdrachtgever door Vonsa producten of diensten (o.a. aanvullende modules) zijn aangeschaft, bestaat er een mogelijkheid dat deze ook kunnen worden overgezet. Vonsa is echter niet verplicht om deze producten of diensten over te zetten, tenzij dit schriftelijk in de contractperiode is vastgelegd.

15.3 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan Vonsa. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Vonsa daartoe bevoegd.

15.4 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15.5 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Vonsa te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Vonsa openbaar te maken of te verveelvoudigen.

15.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Vonsa tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Vonsa, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

15.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Vonsa jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 16. Privacy bepalingen

Zie de privacyverklaring van Vonsa op https://www.vonsa.nl/privacyverklaring/.

Laatst gewijzigd: 26/09/2019

Scroll naar top